Hebrew:2 Kings 16:6

From WikiChristian
Jump to navigation Jump to search

בעת ההיא השיב רצין מלך־ארם את־אילת לארם וינשל את־היהודים מאילות באו אילת וישבו שם עד היום הזה׃ ף