Hebrew:1 Chronicles 17:11

From WikiChristian
Jump to navigation Jump to search

והיה כי־מלאו ימיך ללכת עם־אבתיך והקימותי את־זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את־מלכותו׃