Hebrew:2 Kings 16:17

From WikiChristian
Jump to navigation Jump to search

ויקץץ המלך אחז את־המסגרות המכנות ויסר מעליהם ־הכיר ואת־הים הורד מעל הבקר הנחשת אשר תחתיה ויתן אתו על מרצפת אבנים׃