Hebrew:Deuteronomy 20:8

From WikiChristian
Jump to navigation Jump to search

ויספו השטרים לדבר אל־העם ואמרו מי־האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו ולא ימס את־לבב אחיו כלבבו׃